Novogodišnja revija dokumentarnih filmova sutra u LKC-u

Novogodišnja revija dokumentarnih filmova sutra u LKC-u
Podeli:

Dokumentarni film „Druga starana svega“ autorke Mije Turajlić, biće prikazan sutra od 19 časova u Leskovačkom kulturnom centru, u okviru no­vo­go­di­šnje re­vi­je krat­ko­me­tra­žnih i du­go­me­tra­žnih do­ku­men­tar­nih fil­mo­va savreme­nih do­ma­ćih auto­ra i pro­du­ce­na­ta.

Ovaj dokumentarni film srpske rediteljke proglašen za najbolji dugometražni dokumentarni film, 30. Festivala dokumentarnog filma u Amsterdamu, jednog od najznačajnijih i najprestižnijih festivala dokumentarnog filma u svetu.

Započinjući intimni razgovor sa svojom majkom o političkoj razdelini u njenom stanu, rediteljka trasira priču o podeljenoj kući i zemlji progonjenoj duhovima prošlosti.

Hronika nekoliko generacija jedne porodice u Srbiji prerasta u portret jedne aktivistkinje u vreme velikih previranja, preispitujući odgovornost svake generacije da se bori za svoju budućnost.

 Novogodišnja revija dokumentarnih filmova odr­ža­va se od 27. do 30. de­cem­bra u ve­ćim grado­vi­ma Srbi­je

Film Mije Turajlić predstava zasigurno jedan od najvažnijih dokumenatraca poslednjih godina u Srbiji i svetu, a ova re­vi­ja na repre­zen­ta­ti­van na­čin pred­sta­vlja do­ma­ću do­ku­men­tar­nu sce­nu ko­ja je po­sled­njih ne­ko­li­ko go­di­na u eks­pan­zi­ji.

Po­vod za re­vi­ju je uspeh srp­skih do­ku­men­tar­nih auto­ra i pro­du­ce­na­ta ko­ji su to­kom go­di­ne ima­li pre­mi­je­re i osva­ja­li na­gra­de na zna­čaj­nim fe­sti­va­li­ma kao što su Lo­kar­no, To­ron­to, ID­FA, FID Mar­selj, Vi­si­ons du Reel Nyon i mnogi drugi.

Ova­kva vr­sta programa omo­gu­ća­va pu­bli­ci ši­rom ze­mlje da se upo­zna sa sa­vre­me­nim srp­skim dokumentar­nim fil­mom, obzirom da bioskopska distribucija dokumentarnih filmova u Srbiji ne postoji i da se ovakve vrste filmova na televiziji retko prikazuju.

Pro­gram ob­u­hva­ta, od gra­da do gra­da, iz­me­đu še­sna­est i dvade­set autor­skih do­ku­men­tar­nih fil­mo­va, osam do de­set du­gih u trajanju od pre­ko 50 mi­nu­ta i osam do de­set kra­ćih od 50 mi­nu­ta, a u fo­ku­su su fi­mo­vi na­sta­li u po­sled­njih ne­ko­li­ko go­di­na. Sve pro­jek­ci­je su bes­plat­ne, za­hva­lju­ju­ći po­dr­šci Mi­nistarstva kul­tu­re Re­pu­bli­ke Sr­bi­je.

(kraj)

 

 


Podeli: