Vranje pomaže zapošljavanje

U skladu sa lokalnim akcionim planom za zapošljavanje Grad Vranje raspisao je javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavaca.

Ukupan broj lica obuhvaćenih obukom, prema raspoloživim budžetskim sredstvima , biće najviše 300

Poziv se odnosi na privatni sektor ali i preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koja posluju sa većinskim državnim kapitalom.

Realizacija obuke u trajanju od najviše 120 časova ukupni ne može biti kraći od 30 dana, a duži od 60 dana, a poslodavac se obavezuje da sa licem koje završi obuku zasnuje radni odnos na najmanje 24 meseca.

Grad učestvuje  sa novčanim sredstvima na ime pokriće dela troškova minimalne neto zarade sa pripadajućim porezima i doprinosima, obarčunatim prema broju sati koje lice provede na obuci, kao i sredstvima za pokriće troškova prevoza radnika samo u jednom mesecu.

Ugovorena sredstva za realizaciju programa obuke isplaćuju se poslodavcu u dve rate i to po isteku prvog meseca obuke i po dostavljanju dokaza da su polaznici zaposleni na određeno vreme

Zahtev za učešće u programu, sa pripadajućom dokumentacijom podnosi se pisanim putem, na adresu Grad Vranje-Gradska uprava, Kralja Milana 1, 17501 Vranje ili se predaje direktno na pisarnici Gradske uprave.

Sve informacije mogu se dobiti na brojeve telefona 017/402-314 и 017/414-574, a rok za prijavu je do 14. marta tekuće godine.

Milan Zdravković