O socijalnoj inkluziji na Filozofskom fakultetu

NIŠ – Srpski i italijanski stručnjaci sa univerziteta i iz oblasti socijalne zaštite osoba sa smetnjama u razvoju, održali su danas na Filozofskom fakultetu u Nišu konferenciju “Perspektive socijalne inkluzije i deinstitucionalizacije osoba sa smetnjama u razvoju: od ljudskih prava ka razvoju usluga u zajednici i inkluzivne edukacije.“

Kao preduslov socijalne inkluzije osoba sa smetnjama u razvoju, stručnjaci su na konfrenciji pre svega istakli poštovanje osnovnih ljudskih prava: na život, dostojanstvo i društvenu jednakost. Neophodan je i razvoj socijalnih usluga koje bi pružale podršku porodicama sa decom sa smetnjama u razvoju, kao i umreženi rad institucija javnog sektora i civilnog društva na lokalnom nivou.

U Italiji sva deca sa smetnjama u razvoju, pa i ona koja su teško ometena, pohađaju redovne škole, budući da specijalne ne postoje, rečeno je na ovom skupu.

Konferenciju su organizovali italijanska organizacije EducAid u saradnji sa Departmanom za psihologiju Filozofskog fakulteta u Nišu i Fakultetom edukativnih nauka Univerziteta u Bolonji u okviru UNICEF-ovog podprojekta “Podrška razvoju procesa deinstitucionalizacije i socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju u Jugoistočnoj Srbiji”.

(Kraj)