Istojiski muzej u Beogradu slavi 115 godina hidrelektrane „Vučje“

U Isto­rij­skom mu­ze­ju Sr­bi­je u Be­o­gra­du otvo­re­na je mul­ti­me­di­jal­na iz­lo­žba „Đor­đe Sta­no­je­vić – čo­vek ko­ji je osve­tlio Sr­bi­ju”, povodom 115 godina od početka rada Hidroelektrane u Vučju.

Go­di­ne 2005. HE „Vuč­je” uvr­šće­na je u svet­sku ba­šti­nu teh­ni­ke, me­đu 65 obje­ka­ta

Današnja „Politika“ piše da je  Đor­đe Sta­no­je­vić (1858–1921) bio fi­zi­čar ko­ji se ba­vio elek­tro­teh­ni­kom i osve­tlio je Sr­bi­ju, a da je ma­lo jav­no­sti po­zna­to da je ovaj ugled­ni pro­fe­sor Ve­li­ke ško­le, ka­sni­je i Be­o­grad­skog uni­ver­zi­te­ta, naj­za­slu­žni­ji za grad­nju hi­dro­e­lek­tra­ne na re­ci Vuč­jan­ki, ne­da­le­ko od Le­skov­ca, 1903. go­di­ne, dru­ge po­sle one na Đe­ti­nji, ko­ja je po­če­la sa ra­dom tri go­di­ne ra­ni­je. 

Od 1903. go­di­ne, rad HE „Vuč­je” bio je pre­ki­nut sa­mo zbog di­ver­zi­je to­kom Dru­gog svet­skog ra­ta.Zva­nič­no je po­če­la da ra­di 11. de­cem­bra po sta­rom, od­no­sno 24. de­cem­bra 1903. go­di­ne po no­vom ka­len­da­ru, na Dan oslo­bo­đe­nja Le­skov­ca od Tu­ra­ka 1877. go­di­ne. 

Sred­stva za iz­grad­nju HE „Vuč­je” obez­be­di­li su le­sko­vač­ki in­du­stri­jal­ci, ko­ji su 1901. go­di­ne, na ini­ci­ja­ti­vu Đor­đa Sta­no­je­vi­ća osno­va­li „Le­sko­vač­ko elek­trič­no ak­ci­o­nar­sko dru­štvo”, a da bi stru­ja sti­gla do 17 ki­lo­me­ta­ra uda­lje­nog Le­skov­ca iz­gra­đen je, ka­ko se sma­tra, pr­vi da­le­ko­vod u Sr­bi­ji.

HE „Vuč­je” ima­la je naj­pre dva hi­dro­a­gre­ga­ta mar­ke „Si­mens” i „Hal­ske”, od 139 ki­lo­va­ta, a tre­ći hi­dro­a­gre­gat šved­ske mar­ke „Asea” od 800 ki­lo­va­ta, pu­šten je u rad 1931. go­di­ne. 

HE „Vuč­je” uklju­če­na je u elek­tro­pri­vred­ni si­stem Sr­bi­je, a go­di­šnje pro­iz­vo­di oko če­ti­ri mi­li­o­na ki­lo­vat-sa­ti stru­je. Zbog nje­ne le­po­te i div­nih pre­de­la oko re­ke Vuč­jan­ke, hi­dro­e­lek­tra­nu sva­ke go­di­ne po­se­ti ve­li­ki broj tu­ri­sta i zna­ti­želj­ni­ka iz ce­le ze­mlje.

 

Pre slanja komentara molimo Vas da pročitate sledeća pravila:
Mišljenja iznešena u komentarima su privatno mišljenje autora komentara i ne odražavaju stavove redakcije portala juGmedia. Komentari koji sadrže psovke, uvredljive, vulgarne, preteće, rasističke ili šovinističke poruke neće biti objavljeni. Molimo čitaoce portala juGmedia da se prilikom pisanja komentara pridržavaju pravopisnih pravila. Takođe je zabranjeno lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija ima pravo da ne odobri komentare koji su uvredljivi, koji pozivaju na rasnu i etničku mržnju i ne doprinose normalnoj komunikaciji između čitalaca ovog portala.

Komentarisanje je zatvoreno.