Leskovac raspisao Javni poziv za rešavanje stambenih potreba izbeglih i raseljenih

Grad Leskovac raspisao je Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica/interno raseljenih lica dodelom na korišćenje jedne stambene jedinice namenjene za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima na teritoriji Grada Leskovca.

Stambena jedinica u objektu kojim upravlja Centar za socijalni rad daje se na korišćenje, bez mogućnosti kupovine, u cilju rešavanja stambenih potreba posebno socijalno ugroženih kategorija izbeglica/interno raseljenih lica.

Pomoć za rešavanje stambenih potreba u okviru socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima može biti dodeljena izbeglicama/interno raseljenim licima, koja su usled događaja iz perioda od 1991. godine do 1999. godine stekla status izbeglog/interno raseljenog lica u Republici Srbiji, bez obzira na njihov status u vreme rešavanja stambene potrebe, a koje su:

1) smeštene u kolektivnim centrima ili nekom drugom vidu kolektivnog smeštaja, formalnom ili neformalnom ili ugrožene izbeglice i interno raseljena lica u privatnom smeštaju i bivši nosioci stanarskog prava,

2) bez trajnog rešenja u Republici Srbiji ili zemlji porekla odnosno AP Kosovo i Metohija ili prema kriterijumima ugroženosti utvrđene od strane UNHCR-a, kao I sledeće specifične uslove:

 1. socijalno ugrožena lica i porodice, koje zbog hroničnih, fizičkih ili mentalnih bolesti ili invaliditeta člana/ova porodice ne mogu da obezbede stambeno rešenje;
 2. jednoroditeljske porodice sa detetom/decom mlađom od 18 godina i/ili studentom/studentima mlađim od 26 godina;
 3. stara lica (samci ili parovi) sposobni za samostalan život uz povremenu podršku.

Uslovi za izbor korisnika

Podnosilac prijave na Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica/interno raseljenih lica dodelom na korišćenje stambenih jedinica namenjenih za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima na teritoriji Grada Leskovca  i članovi njegovog porodičnog domaćinstva treba, pored uslova koji su navedeni u članu 2. da ispune i sledeće uslove:

 1. da imaju status izbeglice i podnet zahtev za prijem u državljanstvo Republike

Srbije ili da im je prestao status izbeglice i da su dobili državljanstvo Republike Srbije (navedeni uslov je obavezan za Podnosioca prijave i za članove njegovog porodičnog domaćinstva koji su u statusu izbeglice ili su bili u statusu izbeglice), odnosno da su evidentirani kao interno raseljena lica ili poseduju legitimaciju interno raseljenog lica (navedeni uslov je obavezan za Podnosioca prijave i za članove njegovog porodičnog domaćinstva koji su u statusu interno raseljenog lica ili su bili u statusu interno raseljenog lica);

 1. da imaju prijavljeno boravište/prebivalište u poslednje dve godine na teritoriji Grada Leskovca (u daljem tekstu: Grad) na kojoj se nalazi nepokretnost sa stambenim jednicama namenjenim za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima;
 1. da izbeglo lice ne poseduje nepokretnost u državi porekla, drugoj državi ili

Republici Srbiji, a interno raseljeno lice i članovi njegove porodice ne poseduju 3 nepokretnost u AP Kosovo i Metohija, drugoj državi ili Republici Srbiji van AP Kosova i Metohije, a kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe;

 1. da ne mogu da koriste nepokretnost u državi porekla/u AP Kosovo i Metohija ili u

drugoj državi;

 1. da od momenta sticanja statusa izbeglice/interno raseljenog lica nisu otuđili, poklonili ili zamenili nepokretnost u Republici Srbiji, državi porekla/u AP Kosovo i Metohija i/ili u drugoj državi, a kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe;
 1. da nemaju prihode kojima bi mogli da reše svoje stambene potrebe;
 2. da nisu korisnici drugog programa u procesu integracije u Republici Srbiji ili programa stambenog zbrinjavanja/obnove u procesu povratka u državu porekla/u AP Kosovo i Metohija, kojim bi mogli da reše ili su rešili svoje stambene potrebe;
 1. da su izmirili obaveze po osnovu ugovora o zakupu stambene jednice koji su zaključili sa Gradom ili drugim organom u ime Grada ili Komesarijatom;
 1. da nisu na konačnoj listi reda prvenstva po nekom od javnih poziva Regionalnog stambenog programa, za trajno rešavanje stambene potrebe – Stambeni program u Republici Srbiji, odnosno na konačnoj listi reda prvenstva po nekom od javnih poziva Grada i Komesarijata za trajno rešavanje stambenih potreba.

Merila za izbor korisnika

Red prvenstva za dodelu Pomoći utvrđuje se na osnovu broja bodova koje podnosilac prijave na Javni poziv ostvari, a prema sledećim merilima:

 1. godine starosti:

Domaćinstva koja čine samo lica koja su navršila 65 godina života za

muškarce, odnosno 60 godina života za žene 20 bodova

 1. Ostale kategorije posebno socijalno ugroženih porodica:
 2. Po osnovu invalidnosti i telesnog oštećenja punoletnog člana, starosti do 65 godina, porodičnom domaćinstvu pripada:

Za telesno oštećenje:

– za telesno oštećenje 80 – 100 % 20 bodova

– za telesno oštećenje 50 – 80 % 15 bodova

– za telesno oštećenje do 50 % 10 bodova

Za invalidnost:

− smanjenje/gubitak radne sposobnosti 30 bodova

Ako kod istog lica postoji telesno oštećenje i smanjenje/gubitak radne

sposobnosti, Komisija prilikom bodovanja uzima u obzir ono merilo na osnovu koga to lice dobija više bodova.

Porodično domaćinstvo sa detetom telesno invalidnim ili sa smetnjama u

razvoju: po porodičnom domaćinstvu 30 bodova

− Porodično domaćinstvo sa bolesnim članom porodice (maligna oboljenja,

bronhijalna i srčana astma, teška opstruktivna oboljenja pluća, aktivna

tuberkuloza, infarkt srca, dekompenzovana srčana oboljenja, transplantacija

srca, cerebrovaskularni insult, epilepsija, teže duševne bolesti, progresivne

nervnomišićne bolesti, pareze i paralize, hemofilija, insulin zavisni

dijabetes, hronične bubrežne insuficijencije na dijalizama, sistemske

autoimune bolesti, osteomijelitisi i HIV infekcije i slično):

po porodičnom domaćinstvu 20 bodova

− Žrtve seksualnog/porodičnog nasilja:

po porodičnom domaćinstvu 20 bodova

− Porodično domaćinstvo čiji član je nastradao ili nestao u sukobima na

prostorima bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije:

po porodičnom domaćinstvu 20 bodova

 1. Materijalni položaj domaćinstva:

− prihod do iznosa novčane socijalne pomoći (NSP) za konkretnu porodicu po

osnovu odredbi Zakona o socijalnoj zaštiti 20 bodova

 1. Jednoroditeljska porodica:

− jednoroditeljska porodica 20 bodova

− Porodično domaćinstvo/jednoroditeljska porodica koja ima dete do 18 godina

i/ili redovnog učenika i/ili studenta do 26 godina života:

− po detetu do 18 godina i/ili redovnom učeniku i/ili studentu do 26 godina

života 10 bodova

 1. Stambena situacija:

− porodično domaćinstvo koje stanuje u iznajmljenom

higijensko-sanitarnih uslova

prostoru bez osnovnih

20 bodova

– porodično domaćinstvo smešteno u kolektivnom centru 10 bodova

Ako dva, ili više podnosioca prijave imaju isti broj bodova, prednost ima lice,

odnosno porodično domaćinstvo gde je žena nosilac domaćinstva odnosno porodično

domaćinstvo koje je po oceni Komisije ugroženije.

 Potrebna dokumentacija

Za prijavu na Javni poziv, koja se podnosi Gradu, Podnosilac prijave dostavlja

sledeće dokaze:

1) Popunjen i potpisan obrazac prijave (obrazac prijave može se preuzeti

u Povereništvu za izbeglice i migracije Grada Leskovca i Centru za socijalni rad

Leskovac);

2) Fotokopiju izbegličke legitimacije/Rešenja o priznavanju, ukidanju ili prestanku

izbegličkog statusa, odnosno, fotokopiju legitimacije interno raseljenog lica

(obavezno za Podnosioca prijave, kao i za ostale članove porodičnog domaćinstva koji

su bili ili su i dalje u statusu izbeglice/interno raseljenog lica);

3) Fotokopiju lične karte za sve članove porodičnog domaćinstva sa 16 i više godina

(očitana lična karta ukoliko je u pitanju lična karta sa čipom);

4) * Izvod iz matične knjige rođenih za decu mlađu od 16 godina;

5) * Uverenje Ministarstva unutrašnjih poslova o kretanju prebivališta/boravišta za

Podnosioca prijave i sve članove porodičnog domaćinstva, ne starije od 30 dana, sa

podacima na kojoj adresi i od kog datuma je prijavljeno prebivalište;

6) Uverenje o državljanstvu ili fotokopiju rešenja o prijemu u državljanstvo

Republike Srbije ili kopija podnetog zahteva za prijem u državljanstvo za sve članove

porodičnog domaćinstva (ne odnosi se na lica sa ličnom kartom);

7) * Uverenje o imovnom stanju iz Republičkog geodetskog zavoda za Podnosioca prijave

i članove njegovog porodičnog domaćinstva, uključujući i maloletne članove

njegovog porodičnog domaćinstva;

8) * Uverenje Odeljenja za lokalnu poresku administraciju Grada o tome da li su

Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva, uključujući

maloletne članove porodičnog domaćinstva, obveznici poreza na imovinu fizičkih

lica;

9) Izjavu overenu kod nadležnog organa da Podnosilac prijave i članovi njegovog

porodičnog domaćinstva nemaju u svojini nepokretnost u Republici Srbiji kojom

mogu da reše svoje stambeno pitanje; da nemaju u svojini nepokretnost u državi

porekla/u AP Kosovo i Metohija ili drugoj državi, a kojom bi mogli da reše svoje

stambeno pitanje; da ne mogu da koriste nepokretnost u državi porekla/u AP Kosovo i Metohija ili drugoj državi; da od momenta sticanja izbegličkog/interno raseljeničkog statusa nisu otuđili, poklonili ili zamenili nepokretnost u Republici Srbiji, državi porekla/u AP Kosovo i Metohija ili u drugoj državi, a kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe; da nisu korisnici drugog stambenog programa u procesu integracije u Republici Srbiji ili programa stambenog zbrinjavanja/obnove u procesu povratka u državu porekla/u AP Kosovo i Metohija, kojim bi mogli da reše ili su rešili svoje stambene potrebe.

Navodi iz izjave mogu biti predmet provere od strane Komisije za izbor korisnika.

10) Dokaz o stambenoj situaciji Podnosioca prijave i članova njegovog porodičnog

domaćinstva:

− za domaćinstvo smešteno u kolektivnom centru – potvrda poverenika;

− za domaćinstvo koje stanuje u iznajmljenom prostoru bez osnovnih higijenskosanitarnih uslova – izjava overena kod nadležnog organa;

11) Dokaz o prihodima:

− Potvrda o nezaposlenosti iz Nacionalne službe za zapošljavanje, za

nezaposlene članove porodičnog domaćinstva koji su registrovani kod

Nacionalne službe za zapošljavanje. Uslučaju nezaposlenog člana

porodičnog domaćinstva, koji nije registrovan kod Nacionalne službe za

zapošljavanje, izjava overena kod nadležnog organa da je nezaposlen i nema

primanja;

− Uverenje o isplaćenoj naknadi iz Nacionalne službe za zapošljavanje;

− Potvrda poslodavca o visini primanja u mesecu koji prethodi mesecu

podnošenja prijave na Javni poziv – za zaposlene članove porodičnog

domaćinstva ili izjava overena kod nadležnog organa da Podnosilac prijave,

odnosno člana njegovog porodičnog domaćinstva da ostvaruje određene

povremene prihode;

− Ček od penzije za mesec koji prethodi mesecu objavljivanja Javnog poziva

(odnosi se na penziju iz Republike Srbije/zemlje porekla/druge države),

odnosno potvrda nadležne službe ili u slučaju da Podnosilac prijave ili

član njegovog porodićnog domaćinstva ne ostvaruje prihode od penzije –

izjava overena kod nadležnog organa da lice ne ostvaruje prihode na ime

penzije u Republici Srbiji, niti u zemlji porekla/drugoj državi;

12) Za članove porodičnog domaćinstva uzrasta od 15 do 26 godina – dokaz o školovanju,

a ukoliko ovi članovi porodičnog domaćinstva nisu na školovanju – dokaze navedene

u tački 11. ovog stava (dokazi o prihodima);

13) Dokaz za porodično domaćinstvo sa detetom sa invaliditetom ili smetnjama u

razvoju – Rešenje Komisije za kategorizaciju dece ili mišljenje inter-resorne

komisije za decu sa telesnim invaliditetom ili smetnjama u razvoju;

14) Dokaz o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju – Rešenje o

smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju za člana porodice

sa invaliditetom;

15) Dokaz o postojanju bolesti od većeg socio-medicinskog značaja (maligna oboljenja,

bronhijalna i srčana astma, teška opstruktivna oboljenja pluća, aktivna

tuberkuloza, infarkt srca, dekompenzovana srčana oboljenja, transplantacija srca,

cerebrovaskularni insult, epilepsija, teže duševne bolesti, progresivne

nervnomišićne bolesti, pareze i paralize, hemofilija, insulin zavisni dijabetes,

hronične bubrežne insuficijencije na dijalizama, sistemske autoimune bolesti,

osteomijelitisi, HIV infekcije i sl.) – lekarski nalaz, ne stariji od godinu dana;

16) Za jednoroditeljsku porodicu prilaže se:

− potvrda o smrti bračnogdruga;

− rešenje nadležnog suda o proglašenju nestalog lica za umrlo;

− izvod iz matične knjige rođenih dece bez utvrđenog očinstva;

− presuda o razvodu braka/dokaz o poveravanju maloletne dece/deteta (ukoliko

u presudi o razvodu braka nije odlučeno o poveravanju deteta ili ukoliko se

radi o vanbračnim partnerima čija je zajednica prestala da traje) , a uz oba

dokaza potrebno je priložiti izjavu Podnosioca prijave overenu od strane

nadležnog organa da se Podnosilac prijave neposredno brine o detetu i da

samostalno obezbeđuje sredstva za izdržavanje, da drugi roditelj ne učestvuje

ili nedovoljno učestvuje u tim troškovima, a da, u međuvremenu,

Podnosilac prijave nije zasnovao bračnu ili vanbračnu zajednicu;

17) Potvrdu nadležnog organa/organizacije za člana porodičnog domaćinstva koji je

nastradao ili nestao u sukobima na prostorima bivše Socijalističke Federativne

Republike Jugoslavije;

18) Sudska presuda ili potvrda Centra za socijalni rad Leskovac za člana porodice

žrtvu seksualnog/porodičnog nasilja.

19) * Potvrda nadležnog organa da su izmirene obaveze po osnovu ugovora o zakupu

stambene jednice.

Dokazi iz stava 1. ovog člana podnose se u fotokopiji, s tim da Komisija za izbor

korisnika može od Podnosioca prijave na Javni poziv tražiti originalna dokumenta na

uvid.

Pored dokaza navedenih u stavu 1. ovog člana, Komisija za izbor korisnika može

od Podnosioca prijave tražiti i druge neophodne dokaze radi utvrđivanja činjenica i

okolnosti potrebnih za donošenje pravilne i zakonite odluke.

NAPOMENA: Dokaze iz stava 1. tač. 4), 5), 7), 8) i 19) pribavlja Komisija za

izbor korisnika, u skladu sa članom 103. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku

(„Službeni glasnik RS“, broj 18/16) (u daljem tekstu: ZUP), po službenoj dužnosti vrši

uvid, pribavlja i obrađuje podatke koji su neophodni za odlučivanje, i to: vrši uvid u

evidenciju Komesarijata o tome da li su Podnosilac prijave i članovi njegovog

porodičnog domaćinstva evidentirani kao izbeglice/interno raseljena lica; pribavlja

izvod iz matične knjige rođenih za decu mlađu od 16 godina; pribavlja uverenje o

imovnom stanju iz Republičkog geodetskog zavoda za Podnosioca prijave i članove njegovog

porodičnog domaćinstva, uključujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva;

pribavlja uverenje Odeljenja za lokalnu poresku administraciju o tome da li su

Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva, uključujući i

maloletne članove porodičnog domaćinstva obveznici poreza na imovinu fizičkih

lica; pribavlja uverenje MUP-a o kretanju boravišta/prebivališta za Podnosioca prijave

i sve članove porodičnog domaćinstva, uključujući i maloletne članove porodičnog

domaćinstva; potvrdu nadležnog organa da su izmirene obaveze po osnovu ugovora o zakupu

stambene jednice.

Dokaze iz stava 1. ovog člana, može pribaviti i sama stranka, ukoliko, u skladu sa

članom 103. stav 3. ZUP-a, izričito izjavi da će u cilju efikasnijeg i ekonomičnijeg

razmatranja podnete Prijave na Javni poziv, navedene dokaze pribaviti sama.

Pored dokaza navedenih u stavu 1. ovog člana, Komisija za izbor korisnika može

po službenoj dužnosti pribavljati i druge dokaze potrebne za postupanje po prijavi na

Javni poziv, radi potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja i donošenje pravilne i zakonite

odluke.

VI Podnošenje prijava

Zainteresovana lica podnose prijave na Javni poziv sa potrebnim dokazima

Komisiji za izbor korisnika, u roku od 30 dana od dana javnog oglašavanja.

Prijava sa potrebnom dokumentacijom se podnose u zatvorenoj koverti preko

pisarnice Gradske uprave Leskovac, lično ili poštom na adresu:

Grad Leskovac, Povereništvo za izbeglice i migracije Grada Leskovca, Trg

Revolucije 45, 16000 Leskovac

Komisija za izbor korisnika za rešavanje stambenih potreba

izbeglica/interno raseljenih lica dodelom na korišćenje stambenih jedinica

namenjenih za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima na teritoriji Grada Leskovca sa naznakom:

„PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA IZBOR KORISNIKA POMOĆI ZA

REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA/INTERNO RASELJENIH

LICA DODELOM NA KORIŠĆENJE 1 (JEDNE) STAMBENE JEDINICE

NAMENJENE ZA SOCIJALNO STANOVANJE U ZAŠTIĆENIM USLOVIMA NA

TERITORIJI GRADA LESKOVCA”.

Rok za podnošenje prijava sa potrebnom dokumentacijom je od 28.10.2020. godine do 26.11.2020. godine, uključujući i 26.11.2020. godine.

Broj: 1896-5/2020-II

U Leskovcu, 27. oktobar 2020. godine

KOMISIJA ZA IZBOR KORISNIKA POMOĆI ZA REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA

IZBEGLICA/INTERNO RASELJENIH LICA DODELOM NA KORIŠĆENJE STAMBENIH

JEDINICA NAMENJENIH ZA SOCIJALNO STANOVANJE U ZAŠTIĆENIM USLOVIMA NA

TERITORIJI GRADA LESKOVCA

Prijavu sa izjavom možete preuzeti OVDE.

Pratite JuGmedia portal na društvenim mrežama Facebook, Instagram i Twitter!
Budite uvek u toku dešavanja!

Pre slanja komentara molimo Vas da pročitate sledeća pravila:
Mišljenja iznešena u komentarima su privatno mišljenje autora komentara i ne odražavaju stavove redakcije portala juGmedia. Komentari koji sadrže psovke, uvredljive, vulgarne, preteće, rasističke ili šovinističke poruke neće biti objavljeni. Molimo čitaoce portala juGmedia da se prilikom pisanja komentara pridržavaju pravopisnih pravila. Takođe je zabranjeno lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija ima pravo da ne odobri komentare koji su uvredljivi, koji pozivaju na rasnu i etničku mržnju i ne doprinose normalnoj komunikaciji između čitalaca ovog portala.

vaš komentar