Osnovni sud u Leskovcu dobio osam novih sudija, najmlađi ima 31. godinu, a najstariji 46

Poslanici Skupštine Srbije izabrali su juče trideset troje od 37 predloženih sudija koji su prvi put birani na sudijsku funkciju, a za sudije u Osnovnom sudu u Leskovcu izabrani su Marija Pešić, Natalija Cakić, Jasmina Nikolić, Marija Girić, Milan Dimitrijević i Vesna Nešović, sudijski pomoćnici u ovom sudu, Goran Simić, sudijski pomoćnik u Višem sudu u Leskovcu i Emilija Marinković, sudijski pomoćnik u Apelacinom sudu u Nišu.

Visoki savet sudstva objavio je i njihove biografije koje možete pročitati u nastavku teksta, a najmlađi sudija koji će nam suditi u narednom periodu ima 31. godinu, dok najstariji ima 46. godina.

Marija Pešić, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Leskovcu, predlaže za izbor sudije za Osnovni sud u Leskovcu.

Marija Pešić je rođena 16. maja 1989. godine u Leskovcu. Osnovne studije završila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu 24. aprila 2013. godine. Master studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu završila je 23. juna 2015. godine. Pravosudni ispit je položila 30. septembra 2016. godine. Nakon završenih studija pripravnički staž obavila je u Osnovnom sudu u Leskovcu u periodu od 2013. godine do 2015. godine. Nakon položenog pravosudnog ispita u periodu od 4. januara 2017. godine do 31. marta 2017. godine radila je u preduzeću ,,Bane komerc”doo Kumarevo u Leskovcu po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, na pravnim poslovima u odeljenju za pravne, kadrovske i opšte poslove. Dana 3. aprila 2017. godine zasnovala je radni odnos na određeno vreme u Osnovnom sudu u Leskovcu kao sudijski pomoćnik, a od 18. decembra 2019. primljena je u radni odnos na neodređeno vreme. Kao sudijski pomoćnik najpre je bila raspoređena u odeljenju za sporove iz oblasti porodičnih odnosa, a zatim u parnično odeljenje. Pomaže u radu odeljenju za postupanje u sporovima za sprečavanje nasilja u porodici i pružanju zaštite i podrške žrtvama nasilja u porodici. Obavlja poslove u odeljenju sudske prakse u vezi sa sporovima iz porodičnih odnosa i opšte parnice i izrađuje nacrte odgovora na pritužbe stranaka. Poseduje sertifikat o završenoj specijalizovanoj obuci na osnovu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici i uverenje o završenoj osnovnoj obuci posrednika. Učesnik je programa obuka, seminara i edukacija. Poznaje rad na računaru, govori engleski jezik. Za ostvarene rezultate rada u 2017., 2018. i 2019. godini ocenjena je ocenom „naročito se ističe”.

Natalija Cakić, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Leskovcu, predlaže za izbor sudije za Osnovni sud u Leskovcu.

Natalija Cakić je rođena 31. oktobra 1989. godine u Leskovcu. Osnovne studije završila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu 23. aprila 2013. godine. Master  studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu završila je 7. oktobra 2014. godine. Pravosudni ispit je položila 25. decembra 2015. godine. Pripravnički staž obavila je u Osnovnom sudu u Leskovcu u periodu od 2013. godine do 2015. godine. Nakon položenog pravosudnog ispita radila je u Gradskoj upravi, Odeljenju za poslove Skupštine grada i Gradskog veća grada Leskovca u periodu od 23. maja 2016. godine do 31. marta 2017. godine, a od 1. juna 2017. godine do 30. decembra 2018. godine, kao diplomirani pravnik na poslovima izrade odluka Skupštine grada Leskovca, i praćenje rada skupštinskih odbora i komisija. Dana 31. decembra 2018. godine zasnovala je radni odnos na određeno vreme u Osnovnom sudu u Leskovcu kao sudijski pomoćnik. Raspoređena je u izvršnom, parničnom odeljenju i odeljenju za sporove iz oblasti porodičnih odnosa. Izrađuje nacrte odluke, priprema predmete za većanje i glasanje i pomaže odeljenju sudske prakse u oblasti porodičnih odnosa. Predsednik je Komisije za sprovođenje postupaka javnih nabavki za potrebe Osnovnog suda u Leskovcu. Izrađuje nacrte podnesaka za potrebe izvršnih postupaka. Obavlja poslove u okviru Info-službe Osnovnog suda u Leskovcu za podršku alternativnim načinima rešavanja sporova. Izrađuje nacrte odgovora na pritužbe stranaka. Učesnik je brojnih seminara i obuka u vezi stručnog usavršavanja. Govori engleski i nemački jezik i poznaje rad na računarau. Za ostvarene rezultate rada u 2019. i 2020. godini ocenjena je ocenom „naročito se ističe”.

Goran Simić, sudijski pomoćnik u Višem sudu u Leskovcu, predlaže za izbor sudije za Osnovni sud u Leskovcu.

Goran Simić je rođen 29. decembra 1986. godine u Leskovcu. Osnovne studije završio je na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu 13. septembra 2012. godine. Pravosudni ispit je položio 21. septembra 2016. godine. Nakon diplomiranja pripravnički staž obavio je u Višem sudu u Leskovcu kao pripravnik-volonter. Nakon položenog pravosudnog ispita zasnovao je radni odnos u Višem sudu u Leskovcu 5. oktobra 2016. godine, na radnom mestu sudijski pomoćnik, gde je bio raspoređen u krivičnom i građanskom veću. Izrađivao je nacrte sudskih odluka, bavio se proučavanjem pravnih pitanja, obavljao poslove sekretara suda u sudskoj upravi i postupao po pritužbama. Dodeljene su mu i aktivnosti portparola suda i lica za zaštitu podataka o ličnosti. Dana 1. maja 2019. godine premešten je na radno mesto sekretara suda u Višem sudu u Leskovcu, koji posao obavlja i danas. Učesnik je više pravosudnih obuka i seminara kao što su Obuka vršenja uviđaja saobraćajnih nezgoda, izrada krivične presude, postupak medijacije. Poseduje veći broj sertifikata iz različitih pravnih oblasti. Govori engleski i nemački jezik, poznaje rad na računaru. Za ostvarene rezultate rada u 2017., 2018. i 2019. godini ocenjen je ocenom „naročito se ističe”.

Jasmina Nikolić, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Leskovcu, predlaže za izbor sudije za Osnovni sud u Leskovcu.

Jasmina Nikolić je rođena 5. februara 1984. godine u Leskovcu. Osnovne studije završila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu 21. novembra 2011. godine. Pravosudni ispit je položila 25. decembra 2014. godine. Nakon završenih studija pripravnički staž obavila je u Osnovnom sudu u Leskovcu u periodu od 5. aprila 2012. godine do 4. aprila 2014. godine. Nakon položenog pravosudnog ispita radila je u Višem javnom tužilaštvu u Leskovcu na radnom mestu tužilački saradnik u periodu od 23. februara 2015. godine do 22. avgusta 2015. godine. Od 18. januara 2016. godine zasnovala je radni odnos u Osnovnom sudu u Leskovcu na radnom mestu sudijski saradnik, a od 30. avgusta 2018. godine u zvanju viši sudijski saradnik. Raspoređena je na poslovima izrade nacrta odluka u izvršnoj materiji. Poznaje rad na računaru, govori ruski i engleski jezik.  Za ostvarene rezultate rada u 2019. godini ocenjena je ocenom „naročito se ističe”.

Marija Girić, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Leskovcu, predlaže za izbor sudije za Osnovni sud u Leskovcu.

Marija Girić je rođena 13. maja 1975. godine u Nišu. Osnovne studije završila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu 6. juna 2002. godine. Pravosudni ispit je položila 1. oktobra 2010. godine. Pripravnički staž u periodu od 27. decembra 2002. godine do 15. januara 2004. godine, obavila je kao advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji u Nišu. U periodu od 1. juna 2004. godine do 14. novembra 2018. godine bila je u radnom odnosu u Ustanovi socijalne zaštite ,,Dom za odrasla invalidna lica” u Doljevcu, gde je obavljala poslove pravnika-sekretara ustanove sa licencom stručnog radnika iz oblasti radnih odnosa, javnih nabavki i socijalne zaštite. Počev od 15. novembra 2018. godine zasnovala  je radni odnos u Osnovnom sudu u Leskovcu na radnom mestu sudijski pomoćnik, a od 1. decembra 2018. godine obavlja poslove sekretara suda. Za ostvarene rezultate rada u 2019. godini ocenjena je ocenom „naročito se ističe”.

Milan Dimitrijević, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Leskovcu, predlaže za izbor sudije za Osnovni sud u Leskovcu.

Milan Dimitrijević je rođen 5. decembra 1982. godine u Leskovcu. Osnovne studije završio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu 22. novembra 2007. godine. Pravosudni ispit je položio 23. novembra 2011. godine. Nakon diplomiranja pripravnički staž u periodu od 11. decembra 2007. godine do 11. decembra 2008. godine obavio je u advokatskoj kancelariji kao advokatski pripravnik. Nakon odsluženja vojnog roka volontira u Višem sudu u Leskovcu u periodu od 9. novembra 2009. godine do 21. jula 2011. godine. Od 1. avgusta 2011. godine zasnovao je radni odnos u Osnovnom sudu u Leskovcu na radnom mestu sudijskog pripravnika, gde je nastavio da radi i nakon položenog pravosudnog ispita na poslovima izrađivanja nacrta sudskih odluka u krivičnoj i parničnoj materiji. Od novembra 2015. godine dobio je zvanje stručnog saradnika na određeno vreme, gde je radio u ostavinskoj, vanparničnoj, parničnoj, izvršnoj i krivičnoj materiji. Od 14. maja 2016. godine dobio je zvanje višeg sudijskog saradnika. Počev od 18. decembra 2019. godine zasnovao je radni odnos na neodređeno vreme u Osnovnom sudu u Leskovcu na radnom mestu viši sudijski saradniksamostalni savetnik gde je raspoređen u krivičnoj materiji i obavlja poslove u krivičnom vanpretresnom veću.  Učesnik je većeg broja stručnih seminara i obuka. Takođe pomaže u radu Odeljenja sudske prakse Osnovnog suda u Leskovcu. Govori engleski, francuski i italijanski jezik, poznaje rad na računaru. Za ostvarene rezultate rada u 2017., 2018. i 2019. godini ocenjen je ocenom „naročito

se ističe”.

Vesna Nešović, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Leskovcu, predlaže za izbor sudije za Osnovni sud u Leskovcu.

Vesna Nešović je rođena 1. aprila 1975. godine u Leskovcu. Osnovne studije završila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu 18. septembra 2002. godine. Pravosudni ispit je položila 9. maja 2006. godine. Nakon završenih studija pripravnički staž obavila je u Trgovinskom sudu u Leskovcu u periodu od 12. maja 2003. godine do 8. maja 2006. godine. Nakon položenog pravosudnog ispita od 1. februara 2007. godine do 2. februara 2008. godine zasnovala je radni odnos na određeno vreme u Privrednom društvu za distribuciju električne energije „Jugoistok”D.O.O. Niš, Elektrodistribucija Leskovac, gde je bila raspoređena na radnom mestu samostalnog stručnog saradnika za pravne i opšte poslove. U period od 17. februara 2009. godine do 23. februara 2010. godine bila je u radnom odnosu na određeno vreme u Gradskoj upravi za finansije grada Leskovca, gde je u okviru Odseka za utvrđivanje i kontrolu izvornih prihoda lokalne samouprave-odeljenje lokalne poreske administracije, bila raspoređena na radnom mestu inspektora kancelarijske kontrole. U Osnovnom sudu u Leskovcu zasnovala je radni odnos 2. avgusta 2010. godine, na random mestu sudijskog saradnika. Tokom rada obavljala je poslove u više materija: radni sporovi, krivična materija, poslovi sudske uprave i izvršna materija. Izrađivala j nacrte sudskih odluka, obrađivala pritužbe građana, proučavala pravna pitanja, sudsku praksu i literaturu. Za ostvarene rezultate rada u 2017., 2018. i 2019. godini ocenjena je ocenom „naročito se ističe”.

Emilija Marinković, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u Nišu, predlaže za izbor sudije za Osnovni sud u Leskovcu.

Emilija Marinković je rođena 13. decembra 1985. godine u Nišu. Osnovne studije završila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu 16. marta 2009. godine. Pravosudni ispit je položila 28. septembra 2012. godine. Pripravnički staž u periodu od 28. aprila 2009. godine do 28. aprila 2011. Godine obavila je u Višem sudu u Nišu kao sudijski pripravnik-volonter. Dana 7. maja 2012. godine zasnovala je radni odnos u Osnovnom sudu u Nišu kao sudijski pripravnik. Nakon položenog pravosudnog ispita nastavila je da radi u istom sudu i to u periodu od 28. septembra 2012. godine do 13. oktobra 2013. godine na poslovima izrade nacrta odluka i drugih akata za sudije u krivičnom i građanskom odeljenju u svojstvu sudijskog pripravnika. U periodu od 14. oktobra 2013. godine do 18. januara 2016. godine, na random mestu sudijskog pomoćnika u zvanju sudijskog saradnika, postupala je u vanparničnom postupku za raspravljanje zaostavštine. Od 27. januara 2016. godine do 18. januara 2019. godine, postupala je u izvršnom odeljenju. Od 19. januara 2019. godine do 28. februara  2019. godine, bila je raspoređena u krivičnom veću i u odeljenju izvršenja krivičnih sankcija. Počev od 1. marta 2019. godine zasnovala je radni odnos u Apelacionom sudu u Nišu, na radnom mestu sudijskog pomoćnika u zvanju sudijskog saradnika u građanskom odeljenju.  Učesnik je većeg broja stručnih seminara i radionica iz različitih pravnih oblasti. Poznaje rad na računaru, služi se engleskim i ruskim jezikom. Za ostvarene rezultate rada u 2017., 2018. i 2019. godini ocenjena je ocenom naročito se ističe.

Kako prenose mediji, za danas je sazvana nova sednica o setu zakona iz oblasti energetike, a pored Leskovca, poslanici su izabrali i sudije za osnovne sudove u Kraljevu, Aleksincu, Somboru, Novom Pazaru, Užicu i Požarevcu.

Pratite JuGmedia portal na društvenim mrežama Facebook, Instagram i Twitter!
Budite uvek u toku dešavanja!

Pre slanja komentara molimo Vas da pročitate sledeća pravila:
Mišljenja iznešena u komentarima su privatno mišljenje autora komentara i ne odražavaju stavove redakcije portala juGmedia. Komentari koji sadrže psovke, uvredljive, vulgarne, preteće, rasističke ili šovinističke poruke neće biti objavljeni. Molimo čitaoce portala juGmedia da se prilikom pisanja komentara pridržavaju pravopisnih pravila. Takođe je zabranjeno lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija ima pravo da ne odobri komentare koji su uvredljivi, koji pozivaju na rasnu i etničku mržnju i ne doprinose normalnoj komunikaciji između čitalaca ovog portala.

19 komentara

 • NATALIJA CAKIC ZA PREDSEDNIKA SUDA!!!

  0
  0

 • Kakvi su takvi od postojecih ce da budu bolji. Samo da sudjenja ne traju godinama,ko sto je praksa.Cestitke svim izabranim posebno Nataliji Cakic,pravi izbor,sve na mestu i u pravo vreme!

  0
  0

 • 31 godinu i sudija?! Srbistan!
  U Americi, gde je inace ako niste znali botovi, sudstvo i tuzilastvo najnezavisnije na svetu, sudija se postaje na sl. nacin.
  Prvo se moravzavrsiti bilo koji fakultet, da bi se potom studirao pravni, nakon zoga je obavezan rad u pravosudju do svoje 46 godine, kada u zavisnosti od cistine biografije mozete da aplicirate za sudiju. Znaci, primetite razliku.
  Slicno je i u Engleskoj tj. Britaniji.

  0
  0

 • Srecno mladim sudijama, nadam se i verujem da ce casno raditi svoj posao.
  Na mladima svet ostaje, srecno!

  0
  0

 • Cestitam svima,izdvojio bi samo Nataliju Cakic kao izuzetno vrednu i skromnu i primer sa sve druge sa liste i sve mlade ljude kako treba jedan mlad covek da se ponasa.Sve najbolje!

  0
  0

 • Prva i po biografiji i po svemu ispred svih – Natalija Cakic! SAMO NAPRED I da unapredite sudstvo i brzinu sudjenja,cestitam!

  0
  0

 • Slazem se za Nataliju Cakic, poznajem je licno i mogu sve najlepse da kazem o njoj.Ostale kandidate ne poznajem, mogu samo da kazem da godine nisu presudne i da je pohvalim to sto se svuda biraju mladi ljudi u najboljim godinama.Tako i treba

  0
  0

 • A gde je prosek,duzina studiranja?! Napisite nam za svakoga kad ste vec posali biografije

  1
  0

 • Sve cestitke Nataliji Cakic! Osoba za primer sa prosekom blizu 10,sa drzavnim fakultetom,vredna i pametna!

  0
  0

 • Ok, jasno je. Natalija Cakic je drug clan. Bravo Natalija, najbolja je, savrsena, odlicna, itd itd…

  0
  0

 • Nema potrebe za biografijama. Znamo kako se kod nas biraju sudije. Trebalo je da navedu ko su im mame i tate.

  1
  0

 • Ovaj Goran Simic je najjaci! Zavrsio privatni fakultet i izabrali ga za sudiju! Prvi put u istoriji drzave sudija sa privatnog fakulteta.

  0
  0

 • 2 stvari su mi ovde interesantne. Prva-nema nijednog sudije sa Beogradskog Univerziteta i druga- koliko je od primljenih članova SNS-a ?!

  0
  0

 • SNS kadar mlad i perspektivan vreme je za iseljavanje iz Srbije

  0
  0

 • Eee isplatilo se na kraju NATALIJA VOZI BAJS KADA VOZI GRADONACELNIK , NATALIJA AJDE SNJIM NA POSLOVNI PUT , NATALIJA TRCI NA MITING . DEvojko posle tako “ trnovitog “ puta do posla sada ces makar voziti biciklu sa meskom alii kao SUDIJA 😂

  0
  0

  • Ma da je samo ona nego ima tu Marije,Sanje,Jelene itd.One su se dobro ugurale ni gram stida ali procice i njihovo vreme samo su se ponizile ja im posle nebi dala vecei da čiste

   0
   0

 • Vidimo se na danu, Otvorena vrata pravosuđa. Srećan Vam rad, i neka, je on, merljiv sa, broj rešenih, a ne i zavedenih predmeta. Svako dobro!

  0
  0

vaš komentar